अनुसूची–७ आदेशको ढाँचा

अनुसूची–७ आदेशको ढाँचा

(नियम २३ उपनियम (१) सँग सम्बन्धित)

………………..सैनिक अदालत
इजलास
अध्यक्षः
सदस्यः
सदस्यः
आदेश–पत्र
संवत्……….. सालको फौजदारी मुद्दा नंः
…. …. …. …. …. …. …. – वादी/पुनरावेदक विरुद्ध
……………………………………………. – प्रतिवादी।वादी
मुद्दाः ………………………………………………..