१८. लेखा र लेखापरीक्षण :

१८. लेखा र लेखापरीक्षण :

(१) कोषको आय–व्ययको लेखा नेपाल सरकारले अपनाएको लेखा प्रणालीबमोजिम राखिनेछ ।
(२) कोषको लेखा परीक्षण महालेखा परीक्षकको विभागबाट हुनेछ ।