२७. मुद्दाको शुरु कारबाही र किनारा गर्ने अधिकार :

२७. मुद्दाको शुरु कारबाही र किनारा गर्ने अधिकार :

दफा ८ र दफा २६ को उपदफा (२) बमोजिमको कसूरको शुरु कारबाही र किनारा गर्ने अधिकार सम्बन्धित जिल्ला अदालतलाई हुनेछ ।