२८. पुनरावेदन :

२८. पुनरावेदन :

दफा २७ बमोजिम भएको पैmसलाउपर चित्त नबुझ्ने पक्षले निर्णय सुनिपाएको मितिले पैंतीस दिनभित्र सम्बन्धित उच्च अदालतमा पुनरावेदन दिन सक्नेछ