अनुसूची – २ शून्य दर लाग्ने वस्तु तथा सेवाहरु

अनुसूची – २ शून्य दर लाग्ने वस्तु तथा सेवाहरु

(दफा ७ को उपदफा (२) सँग सम्बन्धित)

१. ………………

२. नेपाल …….. बाहिर निर्यात हुने वस्तुहरु

वस्तुको आपूर्ति देहाय बमोजिम भएको छ भन्ने कुरा प्रमाणित भएमा:

(क) नेपाल ………… बाहिर निर्यात गरेको वा,

(ख) नेपाल……….. बाट उड्ने अन्तर्राष्ट्रिय हवाइ उडानमा राखिएको वा,

(ग) अन्तर्राष्ट्रिय हवाइ उडानका लागि नेपाल  …….. बाट उड्ने हवाइजहाजभित्र बिक्री गर्न लगिएको ।

३. नेपाल  ……….. बाहिरको व्यक्तिलाई आपूर्ति हुने सेवाहरु

(क) नेपाल  ……….. भित्र बसोबास भएको व्यक्तिले नेपाल  ……….. बाहिरका व्यक्ति (जसको नेपालमा कुनै व्यवसायिक कारोबार, व्यवसायिक प्रतिनिधित्व वा कानूनी रुपमा मान्य प्रतिनिधि छैन) लाई आपूर्ति गरेको सेवा,

(ख) नेपाल ………… भित्र बसोबास गर्ने व्यक्तिले नेपाल  …………. बाहिर भाडामा वा उधारोमा गरेको सेवाको आपूर्ति ।

४. कुटनैतिक सुविधा प्राप्त व्यक्तिले पैठारी गर्ने वस्तु तथा सेवाहरु