कार्य सञ्चालन कोष ऐन, २०४३

कार्य सञ्चालन कोष ऐन, २०४३

लालमोहर र प्रकाशन मिति

२०४३।७।२४

प्रमाणीकरण र प्रकाशित मिति

संशोधन गर्ने ऐन
गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानुन संशोधन गर्ने ऐन, २०६६                                                                                       २०६६।१०।७

२०४३ सालको ऐन नं. १३

……………..

कार्य सञ्चालन कोषको व्यवस्था गर्न बनेको ऐन

प्रस्तावनाः आर्थिक प्रशासनलाई बढी सरल र सुविधाजनक बनाई विकासको गतिलाई तीब्र पार्न तथा सर्वसाधारण जनतालाई आर्थिक सुविधा पुर्‍याउन कार्य सञ्चालन कोषसम्बन्धी व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले,
श्री ५ महाराजाधिराज वीरेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवबाट राष्ट्रिय पञ्चायतको सल्लाह र सम्मतिले यो ऐन बनाईबक्सेको छ ।