७. कोषको रकम जिम्मेवारी सारिने

७. कोषको रकम जिम्मेवारी सारिने

गत आर्थिक वर्षको अन्त्यमा बाँकी रहेको मौज्दात रकम प्रत्येक आर्थिक वर्षको प्रारम्भमा कोषमा जिम्मेवारी सारिनेछ ।