अनुसूची–२ कसूरको सूचना दर्ता किताब

अनुसूची–२ कसूरको सूचना दर्ता किताब

अनुसूची–२
(नियम ३ को उपनियम (६) सँग सम्बन्धित)
कसूरको सूचना दर्ता किताब
……………….. कार्यालय

दर्ता नं.

मिति

सूचना दिने व्यक्तिको
पूरा नाम थर र
ठेगाना

कसूरको छोटकरी व्यहोरा

सूचना प्राप्त भएको तरीका

सूचना दिने व्यक्तिको दस्तखत

दर्ता गर्ने कर्मचारीको दस्तखत