अनुसूची–४ जरिवानाको आदेश

अनुसूची–४ जरिवानाको आदेश

अनुसूची–४
(नियम ५ सँग सम्बन्धित)

………………… कार्यालयको अनुसन्धान अधिकारीले दिएको

जरिवानाको आदेश

विद्युत चोरी नियन्त्रण ऐन, २०५८ तथा विद्युत चोरी नियन्त्रण नियमावली, २०५९ बमोजिम मिति …………………… मा यस कार्यालयमा प्राप्त विद्युत चोरी गरेको कसूरको सूचना बमोजिम अनुसन्धान तथा तहकिकातको क्रममा सोधपुछ÷सर्जमिन÷विद्युत चोरीसँग सम्बन्धित मालवस्तु तथा उपकरण कब्जाको लागि …………………….. स्थानमा प्रवेश गर्न लाग्दा …………………………………. मा बस्ने तपाई श्री …………………………………. ले अनुसन्धान तथा तहकिकातको काममा हुल हुज्जत गरी बाधा बिरोध उत्पन्न गर्नु भएकोले तपाईलाई विद्युत चोरी नियन्त्रण ऐन, २०५८ को दफा १२ को उपदफा (४) बमोजिम रु…………………….. अक्षेरुपी …………………………………….. रुपैयाँ जरिवाना गरिएकोले विद्युत चोरी नियन्त्रण नियमावली, २०५९ को नियम ५ बमोजिम जरिवाना बुझाउन ल्याउन यो आदेश दिइएको छ । यस आदेशमा चित्त नबुझेमा विद्युत चोरी नियन्त्रण ऐन, २०५८ को दफा १३ को उपदफा (१) तथा विद्युत चोरी नियन्त्रण नियमावली, २०५९ को नियम १५ बमोजिम पुनरावलोकनको लागि वितरक समक्ष निवेदन दिन सक्नु हुनेछ । अनुसन्धान अधिकारीको,–
सही ः–
मिति ः–
नाम ः–
दर्जा ः