अनुसूची–५ ग्राहस्थ र व्यावसायीक प्रयाेजनकाे लागि क्षतिपूर्ति मूल्याङ्कन तालिका