अनुसूची–६ ‌औद्योगिक प्रयोजनको लागि क्षतिपूर्ति मूल्याङ्कन तालिका

अनुसूची–६ ‌औद्योगिक प्रयोजनको लागि क्षतिपूर्ति मूल्याङ्कन तालिका

 

नोट ः
१. डिमाण्ड फ्याक्टर ≠ अधिकतम (मेक्सीमम्) डिमाण्ड ÷ कनेक्टेड लोड
२. लोड फ्याक्टर ≠ सालाखाला (एभरेज) डिमाण्ड × अधिकतम (मेक्सीमम्) डिमाण्ड
३. खपत युनिट ≠ कनेक्टेड लोड × डिमाण्ड फ्याक्टर × लोड फ्याक्टर × घण्टा÷दिन × दिन÷प्रतिदिन
४. गणना गर्दा ३० दिनको एक महिना र ३६५ दिनको एकवर्ष मानिनेछ ।
५. जगेडा रुममा (स्ट्याण्डवाई) रहेको उपकरणलाई लोडको गणना गर्दा सामेल गरिने छैन ।
६. लोडको हिसाब गर्दा एक एच.पी. बराबर ०.७५ कि.वा. र एक के.भी.ए. बराबर ०.८ कि.वा. लिईनेछ ।
७. साधारण अवस्थामा मिटर बन्द भएको महिनाको खपत निकाल्नु पर्दा जुन महिनामा मिटर बन्द भएको छ सो महिना भन्दा अघिको महिनालाई छोडेर त्यस अघिका लगातार ३ महिनाको खपतको औषत लिई निकालिनेछ । उदाहरणको लागि मिटर बन्द भएको चैत्र
महिनाको खपत निकाल्नलाई मार्ग, पुष र माघको खपतको औषत लिई निकाल्नु पर्नेछ ।

८. साधारण अवस्थामा डिमाण्ड मिटर बन्द भएको वा कुनै त्रुटी रहेको अवस्थामा देहाय बमोजिम डिमाण्ड निकाल्नु पर्नेछ ः–
(क) बन्द भएको वा त्रुटी देखिएको महिनामा देखाएको डिमाण्डलाई छाडेर सो भन्दा अघिको महिनाको डिमाण्डलाई लिनु पर्नेछ ।
(ख) माथि उल्लेख भए अनुसार डिमाण्ड निकाल्न नसकिने अवस्थामा स्वीकृत लोडको ८० प्रतिशत डिमाण्ड कायम गर्नु पर्नेछ ।