विद्युतीय कारोबार नियमावली, २०६४

विद्युतीय कारोबार नियमावली, २०६४

नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित मिति                                           २०६४।४।२१

विद्युतीय (इलेक्ट्रोनिक) कारोबार ऐन, २०६३ को दफा ७८ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले देहायका नियमहरू बनाएको छ ।