परिच्छेद–४, परीक्षक तथा कार्य सम्पादन परीक्षण सम्बन्धी व्यवस्था

परिच्छेद–४, परीक्षक तथा कार्य सम्पादन परीक्षण सम्बन्धी व्यवस्था

२६. परीक्षकको नियुक्ति (१) नियन्त्रकले प्रत्येक वर्ष प्रमाणीकरण गर्ने निकायको कार्य सम्पादन परीक्षण गर्नको लागि आवश्यकता अनुसार करारमा परीक्षक नियुक्त गर्न सक्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम परीक्षकको पदमा नियुक्ति गर्दा देहायको योग्यता भएको व्यक्तिमध्येबाट गर्नु पर्नेछ :–
(क) मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट सूचना प्रविधि वा सो सरहको विषयमा कम्तीमा स्नातक उपाधि हासिल गरी कम्प्युटर सम्बन्धी कम्तीमा दश वर्षको अनुभव भएको व्यक्ति, वा

(ख) मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट व्यवस्थापन, वित्त वा वाणिज्य कानूनमा कम्तीमा स्नातक उपाधि हासिल गरी कम्प्युटर सम्बन्धी कम्तीमा दश वर्षको अनुभव भएको व्यक्ति ।

२७. परीक्षकको पारिश्रमिक तथा सुविधाःपरीक्षकको पारिश्रमिक तथा सुविधा निजलाई नियुक्ति गर्दा कै बखत करारमा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ ।

२८. कार्य सम्पादन परीक्षण कार्यविधिः

(१) परीक्षकले प्रमाणीकरण गर्ने निकायको कार्य सम्पादन परीक्षण गर्दा देहायको विवरण माग गर्न सक्नेछ ः–
(क) प्रमाणीकरण गर्ने निकायले वर्ष भरी सम्पादन गरेको सम्पूर्ण कामको विवरण,
(ख) प्रमाणीकरण गर्ने निकायले वर्ष भरी जारी गरेका प्रमाणपत्रहरूको विवरण,
(ग) खण्ड (ख) बमोजिम जारी गरेका प्रमाणपत्रमा उल्लेख भएका काम कारबाहीको सम्बन्धमा प्रमाणीकरण गर्ने निकायले गरेको
अनुगमन र मूल्याङ्कन सम्बन्धी कुरा,
(घ) प्रमाणीकरण गर्ने निकायले वर्ष भरी प्रमाणपत्र जारी गरे वापत प्राप्त गरेको रकमको विवरण ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम विवरण प्राप्त भएपछि परीक्षकले प्रमाणीकरण गर्ने निकायको कार्य सम्पादन परीक्षण गर्दा देहायको कार्यविधि अपनाउनु पर्नेछ :–
(क) प्रमाणीकरण गर्ने निकायले आफ्नोे विद्युतीय अभिलेखको सुरक्षा गर्न अवलम्बन गरेको सुरक्षा विधिको अवलोकन गर्ने,
(ख) विद्युतीय अभिलेखसँग आवद्ध हुने सामग्रीको भौतिक सुरक्षा विधिको अवलोकन गर्ने,
(ग) प्रमाणीकरण गर्ने निकायले प्रयोग गरिरहेको सूचना प्रविधि गुणस्तरको मूल्याङ्कन गर्ने,
(घ) प्रमाणीकरण गर्ने निकायले ग्राहकलाई प्रदान गरेको सेवाको परीक्षण गर्ने,
(ङ) प्रमाणीकरण गर्ने निकायको समग्र प्रमाणीकरण अभ्यासको विश्लेषण गर्ने,
(च) ग्राहक वा अन्य सम्बद्ध पक्ष र प्रमाणीकरण गर्ने निकाय बीच सम्पन्न भएका सम्झौता तथा सहमतिका शर्तको पालना भए
नभएको सम्बन्धमा मूल्याङ्कन गर्ने,
(छ) प्रचलित कानून बमोजिम नियन्त्रकले समय समयमा दिएको निर्देशन तथा इजाजतपत्रमा उल्लेख भएका शर्तको पालना भए
नभएको मूल्याङ्कन गर्ने ।
(३) परीक्षकले उपनियम (२) बमोजिम मूल्याङ्कन गरी सोको प्रतिवेदन आपूmले कार्य शुरु गरेको मितिले तीन महिनाभित्र नियन्त्रक समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ ।
(४) उपनियम (३) बमोजिमको प्रतिवेदनमा अन्य कुराको अतिरिक्त देहायका कुराहरू समावेश भएको हुनु पर्नेछ :–
(क) आफुले परीक्षण गरेको प्रमाणीकरण गर्ने निकायको वर्ष भरीको कार्य सम्पादनबाट देखिएका त्रुटिहरू,
(ख) प्रमाणीकरण गर्ने निकाय उपर कुनै थप निर्देशन दिनु पर्ने भए सोको व्यहोरा,
(ग) प्रमाणीकरण गर्ने निकाय उपर कुनै कारबाही गर्नु पर्ने भए सोको व्यहोरा ।

२९. कार्य सम्पादन परीक्षण गर्ने अवधिःप्रमाणीकरण गर्ने निकायले परीक्षकबाट आफ्नो वार्षिक कार्य सम्पादन परीक्षण गराउँदा देहायको अवधि भित्र गराइसक्नु पर्नेछः–
(क) अभिलेखालय (डिपोजिटरी) को परीक्षण गराउँदा प्रत्येक तीन महिना भित्र,
(ख) सुरक्षाविधि, भौतिक सुरक्षाको स्थिति र कार्य सञ्चालन योजनाको परीक्षण गराउँदा प्रत्येक छ महिना भित्र ।

३०. परीक्षकको अयोग्यताःदेहायको व्यक्ति परीक्षकको पदमा नियुक्ति हुन सक्ने छैन :–
(क) तत्काल कार्य सम्पादन परीक्षण गर्नु पर्ने प्रमाणीकरण गर्ने निकायसँग कुनै प्रकारको शेयर लिएको वा आर्थिक वा व्यापारिक कारोबार भएको वा कुनै किसिमको स्वार्थ देखिएको,
(ख) प्रमाणीकरण गर्ने निकाय वा निजका कुनै कर्मचारीसँग आर्थिक वा व्यापारिक स्वार्थ भएको,
(ग) प्रमाणीकरण गर्ने निकाय वा निजका कर्मचारीको एकाघर परिवारको सदस्य रहेको ।