१८. रोयल्टी तथा अन्य दस्तुर

१८. रोयल्टी तथा अन्य दस्तुर

अनुमति प्राप्त व्यक्तिले विभागलाई खनिज पदार्थको प्रकार, गुणस्तर र परिमाणको आधारमा तोकिएको दरमा रोयल्टी तथा अन्य दस्तुर बुझाउन पर्नेछ ।