१९. स्थानीय विकास शुल्क

१९. स्थानीय विकास शुल्क

अनुमति प्राप्त व्यक्तिले रोयल्टीको आधारमा तोकिएको दरमा तोकिएको निकायमा स्थानीय विकास शुल्क बुझाउनु पर्नेछ ।