परिच्छेद – ६, विविध

परिच्छेद – ६, विविध

३६. सरकारी निकायले प्रयोग गर्ने प्रमाणपत्र सम्बन्धी व्यवस्थाः(१) सरकारी निकायले प्रयोग गर्ने डिजिटल हस्ताक्षरको प्रमाणपत्र जारी गर्न इच्छुक प्रमाणीकरण गर्ने निकायबाट नेपाल सरकारले सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरी दरखास्त आव्हान गर्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम प्राप्त दरखास्तहरूमध्येबाट उपयुक्त देखिएको प्रमाणीकरण गर्ने निकायलाई नेपाल सरकारले सरकारी निकायले प्रयोग गर्ने डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र जारी गर्ने निकायको रूपमा तोकी दिनेछ ।

(३) प्रमाणपत्र लिन चाहने सरकारी निकायले उपनियम (२) बमोजिम तोकिएको प्रमाणीकरण गर्ने निकायबाट प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न सक्नेछ ।

३७. विद्युतीय स्वरूपमा कागजपत्रहरू स्वीकार गर्नेः(१) विद्युतीय स्वरूपमा कागजपत्र स्वीकार गर्न वा विद्युतीय माध्यमबाट कुनै दस्तुर वा रकम बुझ्न स्वीकार गर्न चाहने कुनै सरकारी निकायले वा नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेका संस्थानहरूले आपूmले त्यस्तो कागजपत्र, दस्तुर वा रकम लिने, बुझ्ने वा स्वीकार्य हुने कुराको सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरी त्यस्तो विद्युतीय स्वरूपका कागजपत्र पठाउने विद्युतीय ठेगाना समेत सार्वजनिक गर्नु पर्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम सार्वजनिक गरिएको विद्युतीय ठेगानामा डिजिटल हस्ताक्षर सहित पठाइएको विद्युतीय स्वरूपको कागजपत्र, दस्तुर र रकम आदि त्यस्तो निकाय वा संस्थानले बुझेको वा स्वीकार गरेको मानिनेछ ।

३८. सुरक्षा मार्गदर्शनको पालना गर्नु पर्नेः

(१) प्रमाणीकरण गर्ने निकायको कार्य पद्धति तथा अभ्यास प्रचलित कानून सम्मत हुनु पर्नेछ ।
(२) प्रमाणीकरण गर्ने निकायले डिजिटल हस्ताक्षर, सूचना तथा अन्य कुराहरूको सुरक्षा, विश्वासनीयता तथा गोप्यताको पूर्ण प्रत्याभूति हुने किसिमबाट आफ्नोे कार्य सम्पादन गर्नु पर्नेछ ।

(३) प्रमाणीकरण गर्ने निकायले प्रयोग गर्ने सूचना प्रविधि र सुरक्षा निर्देशिका नियन्त्रकको सिफारिसमा नेपाल सरकारले जारी गरे बमोजिम हुनेछ ।
(४) प्रमाणीकरण गर्ने निकायले प्रयोग गर्ने सूचना प्रविधि र सुरक्षा नीति उपनियम (३) बमोजिम जारी भएको सुरक्षाको निर्देशिकामा आधारित हुनु पर्नेछ ।

३९. अधिकार प्रत्यायोजनःयस नियमावली बमोजिम आफुलाई प्राप्त कुनै अधिकार नियन्त्रकले आफ्नोे मातहतको कुनै अधिकृत कर्मचारीलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ ।

४०. अंग्रेजी भाषाको प्रयोग गर्न सक्नेःप्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यस नियमावली बमोजिम दिनु पर्ने दरखास्त, जारी गर्नु पर्ने अनुमतिपत्र, प्रमाणपत्र वा आदेश वा निर्देशन जारी गर्दा नियन्त्रक वा प्रमाणीकरण निकाय वा ग्राहकले
आवश्यकता अनुसार अंग्रेजी भाषाको माध्यमबाट समेत गर्न सक्नेछन् ।

४१. अनुसूचीमा हेरफेर गर्न सक्नेः नेपाल सरकारको स्वीकृति लिई नियन्त्रकले अनुसूचीमा आवश्यक हेरफेर वा थपघट गर्न सक्नेछ ।

४२. खारेजी र बचाउः(१) विद्युतीय कारोबार नियमावली, २०६१ खारेज गरिएको छ । (२) विद्युतीय कारोबार नियमावली, २०६१ बमोजिम भए गरेको काम कारबाही यसै नियमावली बमोजिम भए गरेको मानिनेछ ।