परिच्छेद– १ प्रारम्भिक

परिच्छेद– १ प्रारम्भिक

१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भः (१) यस ऐनको नाम “फौजदारी कसूर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४” रहेको छ ।

(२) यस ऐनका दफा १७ को खण्ड (घ), (ङ), (च) र (छ) दफा २२, २४, २५,२६, २७, २८, २९, ३०, ३१ र ४९ नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको मितिदेखि र अन्य दफाहरु संवत् २०७५ साल भदौ १ गतेदेखि प्रारम्भ हुनेछन् ।

२. परिभाषाः विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,–
(क) “अपराध संहिता” भन्नाले सट्टा “मुलुकी अपराध संहिता,२०७४” सम्झनु पर्छ ।
(ख) “कसूरदार” भन्नाले अदालतबाट कुनै कसूरमा दोषी ठहर भएको व्यक्ति सम्झनु पर्छ ।
(ग) “कानून” भन्नाले तत्काल प्रचलित कानून सम्झनु पर्छ ।
(घ) “तोकिएको” वा “तोकिए बमोजिम” भन्नाले यस ऐन बमोजिम बनेको नियममा तोकिएको वा तोकिए बमोजिम सम्झनु पर्छ ।
(ङ) “प्रोवेशन अधिकृत” भन्नाले दफा ४९ बमोजिम नियुक्त वा तोकिएको प्रोवेशन अधिकृत सम्झनु पर्छ ।
(च) “प्रोवेशन तथा प्यारोल बोर्ड” भन्नाले दफा ३८ बमोजिमको प्रोवेशन तथा प्यारोल बोर्ड सम्झनु पर्छ ।
(छ) “प्यारोल अधिकृत” भन्नाले दफा ४९ बमोजिम नियुक्त वा तोकिएको प्यारोल अधिकृत सम्झनु पर्छ ।
(ज) “फौजदारी कार्यविधि संंहिता” भन्नाले “मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता,२०७४” सम्झनु पर्छ ।
(झ) “समिति” भन्नाले दफा ४६ बमोजिमको सजाय सुझाव समिति सम्झनु पर्छ ।

३. ऐनको प्रयोगः (१) कुनै कसूरका सम्बन्धमा अदालतबाट सजाय निर्धारण गर्ने तथा त्यसको कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा यो ऐन लागू हुनेछ ।

(२) यो ऐन देहायका अवस्थामा लागू हुने छैनः–
(क) अदालतको अवहेलना सम्बन्धी कसूरका सम्बन्धमा सजाय गर्दा,
(ख) “सङ्घीय संसद वा प्रदेश सभाले” चलाएको विशेषाधिकार हनन् सम्बन्धी कारबाहीका सम्बन्धमा सजाय गर्दा,
(ग) यो ऐन लागू हुने छैन भनी कुनै कानूनमा व्यवस्था भएको अवस्थामा ।