खानी तथा खनिज पदार्थ नियमावली, २०५६

खानी तथा खनिज पदार्थ नियमावली, २०५६

नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित मिति                    २०५६।५।३१

१.खानी तथा खनिज पदार्थ (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०६० २०६०।५।१८

२.खानी तथा खनिज पदार्थ (दोस्रो संशोधन) नियमावली,    २०७१   २०७२।०१।१४

३. खानी तथा खनिज पदार्थ (तेस्रो संशोधन) नियमावली,    २०७२  २०७२।११।२४

४. खानी तथा खनिज पदार्थ (चौथो संशोधन) नियमावली,   २०७३ २०७३।०९।१८

खानी तथा खनिज पदार्थ ऐन, २०४२ को दफा २८ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले देहायका नियमहरु बनाएको छ ।