परिच्छेद – ३

परिच्छेद – ३

प्रधानमन्त्रीबाट कामको फछ्र्याैट

१९. प्रधानमन्त्रीको काम, कर्तव्य र अधिकारः (१) नेपालको संविधान र अन्य प्रचलित कानूनको अधीनमा रही
मुलुकको शासन व्यवस्थाको सामान्य निर्देशन, नियन्त्रण र सञ्चालन गर्ने अभिभारा प्रधानमन्त्रीको हुनेछ ।
(२) प्रधानमन्त्रीको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार देहायबमोजिम हुनेछ ः—
(क) विभिन्न मन्त्रालय तथा अन्तर्गतका कार्यालयहरुमा नेपाल सरकारको नीति, निर्णय तथा
प्रचलित कानून बमोजिम कार्यसञ्चालन भइरहेको छ वा छैन निरिक्षण गर्ने र सो नभएको
भए गर्न लगाउने ।
(ख) महत्वपूर्ण नीतिसम्बन्धी कुरामा विभिन्न मन्त्रालयहरुको कार्यमा समन्वय ल्याउने ।

 

 चौथो संशोधनद्वारा संशोधित ।
 चौथो संशोधनद्वारा थप ।
 चौथो संशोधनद्वारा संशोधित ।

(ग) समय समयमा मन्त्री तथा सचिवहरुलाई निर्देशन दिने र आवश्यकतानुसार त्यसको प्रगति
विवरण लिने ।
(३) प्रधानमन्त्री अनुपस्थित रहेको अवस्थामा यस नियमावली बमोजिम प्रधानमन्त्रीले सम्पादन गर्ने
काम निजले तोकेको उपप्रधानमन्त्रीले गर्नेछ र उपप्रधानमन्त्री नभएको वा निज अनुपस्थित रहेको अवस्थामा
प्रधानमन्त्रीले तोकेको वरिष्ठ मन्त्रीले त्यस्तो काम सम्पादन गर्नेछ ।
(४) कुनै मन्त्रीको अनुपस्थितिमा त्यस्तो मन्त्रीले सम्पादन गर्ने काम प्रधानमन्त्रीले तोकेको अन्य
मन्त्रीले गर्नेछ ।

२०. प्रधानमन्त्रीले निर्णय दिनेः (१) मन्त्रिपरिषद्मा पेश भई निर्णय हुने विषयमा बाहेक दुई वा दुईभन्दा बढी
मन्त्रालयहरुबीच कुनै विषयमा मतभेद हुन गएमा प्रधानमन्त्रीको निर्णय अन्तिम हुनेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम मतभेद भएको विषय निर्णयका लागि मन्त्रिपरिषद्को सचिवले
प्रधानमन्त्रीसमक्ष पेश गर्नु पर्नेछ ।