अनुसूची – १

अनुसूची – १

मन्त्रिपरिषद्मा पेश गर्नु पर्ने विषयहरुः
(नियम २१ सँग सम्बन्धित)
ज्ञ। संविधान अन्तर्गत बनाउनुपर्ने नियम वा सो अन्तर्गत आदेश जारी गर्ने,
द्द। संकटकालको घोषणा वा आदेश जारी गर्ने,
घ। संविधान बमोजिम मन्त्रिपरिषद्ले नियुक्ति गर्ने,
द्ध। व्यवस्थापिका–संसदमा पेश हुने सरकारी विधेयक,
छ। राजस्व र व्ययको अनुमान (बजेट), पूरक अनुमान र उधारो खर्च,
ट। अन्य करसम्बन्धी प्रस्तावहरु,
ठ। राजस्व छुट दिने (प्रचलित कानूनमा व्यवस्था भएकोमा बाहेक),
ड। नेपाली राजदूत, विशेषदूत तथा अवैतनिक दूतको नियुक्ति,
ढ। उपाधि, सम्मान, विभूषण, पदक आदि प्रदान गर्ने,
ज्ञण्। नेपाली नागरिकलाई अन्य देशको उपाधि, सम्मान, विभूषण, पदक आदि ग्रहण गर्न स्वीकृति दिने,
ज्ञज्ञ। दण्ड र सजाय माफी, मुलतवी, परिवर्तन वा कम गर्ने,
ज्ञद्द। अध्यादेश जारी गर्ने,
ज्ञघ। प्रचलित कानून अन्तर्गत बनाउनु पर्ने नियम, निर्देशिका, कार्यविधि वा जारी गर्नु पर्ने आदेश,
ज्ञद्ध। नेपाल सरकारले जारी गर्ने कुनै पनि नीति,
ज्ञछ। अल्पकालीन, मध्यकालीन, दीर्घकालीन समष्टिगत, क्षेत्रगत, विकास योजना, कार्यक्रम, रणनीति निर्धारणसम्बन्धी,
ज्ञट। कुनै विषयमा नीतिगत रुपमा निर्णय गर्ने वा त्यस्तो नीतिमा परिवर्तन गर्ने,
ज्ञठ। मन्त्रिपरिषद्को निर्णय बमोजिम भइरहेका काम कारबाहीमा परिवर्तन गर्ने,
ज्ञड। स्थायी प्रकृतिका सरकारी कार्यालयहरुको स्थापना, परिवर्तन वा खारेज, विघटन, सांगठनिक संरचनाको परिवर्तन
वा स्थानान्तरण गर्ने,
ज्ञढ। जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने,
द्दण्। विदेशी राष्ट्र वा सरकारसँग हुने सन्धि, सम्झौता वा समझदारी पत्र सम्बन्धी विषय वा नेपाल पक्ष हुने
बहुपक्षीय सन्धिको हस्ताक्षर, अनुमोदन, सम्मिलन, स्वीकृति वा समर्थन गर्ने,
द्दज्ञ। विदेशी सरकार तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थासँग हुने ऋण वा अनुदानसम्बन्धी सन्धि, सम्झौता, समझदारीपत्र
वा बहन गर्नुपर्ने दायित्व, वचनबद्धता र वैदेशिक सहायतासम्बन्धी अन्य महत्वपूर्ण कुराहरु निरुपण गर्ने,
द्दद्द। सरकारी सम्पत्ति दान–दातव्य, हस्तान्तरण र बेच बिखन गर्ने (कानून बमोजिम हुनेमा बाहेक),
द्दघ। नेपाल सरकारको प्रतिनिधित्व गरी दुईपक्षीय वा बहुपक्षीय वार्ता गर्न वा क्षेत्रीय वा अन्तर्राष्ट्रिय सभा सम्मेलन र
सरकारी भ्रमणमा भाग लिन प्रतिनिधि वा प्रतिनिधिमण्डल पठाउने,
द्दद्ध। मन्त्री तथा संवैधानिक पदाधिकारीहरुको विदेश भ्रमण,
द्दछ। नेपाल सरकारका सचिवहरु र सोभन्दा माथिका पदाधिकारीहरुलाई विदेशमा हुने गोष्ठी, अध्ययन भ्रमण,
अवलोकन भ्रमण आदिमा पठाउने,
द्दट। निजामती कर्मचारीसम्बन्धी देहायका विषयहरु–
(क) निजामती प्रशासनको गुरुयोजना तथा तत्सम्बन्धी कार्यक्रम,
(ख) राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी वा सोसरह र सोभन्दा माथिका पदहरुमा नियुक्ति, सरुवा (मन्त्रालय अन्तर्गतका
पदहरुमा बाहेक), बढुवा र त्यस्ता पदहरुबाट दिएको राजीनामा स्वीकृत गर्ने,
 चौथो संशोधनद्वारा संशोधित ।धधध।बिधअयmmष्ककष्यल।नयख।लउ
ज्ञज्ञ
(ग) राजपत्राङ्कित अधिकृतहरुलाई अनिवार्य अवकाश लिन स्वीकृति दिने (उमेरको हदले हुनेमा बाहेक),
(घ) राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी वा सोसरह र सोभन्दा माथिका अधिकृतहरुलाई विभागीय सजाय गर्ने (प्रचलित
कानून बमोजिम हुनेमा बाहेक),
(ङ) राजपत्राङ्कित अधिकृतहरुको सजायउपरको पुनरावेदन सुन्ने (प्रचलित कानून बमोजिम हुनेमा बाहेक),
द्दठ। सशस्त्र प्रहरी बलसम्बन्धी देहायका विषयहरु–
(क) सशस्त्र प्रहरी बलको गुरुयोजना र तत्सम्बन्धी कार्यक्रमहरु ।
(ख) सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षक वा सोसरह र सोभन्दा माथिका पदमा नियुक्ति, सरुवा, बढुवा र ती
पदहरुबाट दिएको राजीनामा स्वीकृत गर्ने,
(ग) राजपत्राङ्कित अधिकृतसरहका अधिकृतहरुलाई अनिवार्य अवकाश लिन स्वीकृति दिने (उमेरको हदले
हुनेमा बाहेक),
(घ) सशस्त्र प्रहरी नायव महानिरीक्षक वा सोसरह र सोभन्दा माथिका अधिकृतहरुलाई विभागीय सजाय गर्ने
(प्रचलित कानून बमोजिम हुनेमा बाहेक),
(ङ) राजपत्राङ्कित अधिकृतसरहका अधिकृतहरुको सजायउपरको पुनरावेदन सुन्ने (प्रचलित कानून बमोजिम
हुनेमा बाहेक) ।
द्दड। नेपाल प्रहरीसम्बन्धी देहायका विषयहरु–
(क) नेपाल प्रहरीको गुरुयोजना र तत्सम्बन्धी कार्यक्रमहरु,
(ख) प्रहरी नायब महानिरीक्षक वा सोसरह र सोभन्दा माथिका पदमा नियुक्ति, सरुवा, बढुवा र ती पदहरुबाट
दिएको राजीनामा स्वीकृत गर्ने,
(ग) राजपत्राङ्कित अधिकृतसरहका अधिकृतहरुलाई अनिवार्य अवकाश लिन स्वीकृति दिने (उमेरको हदले
हुनेमा बाहेक),
(घ) प्रहरी नायब महानिरीक्षक वा सोसरह र सोभन्दा माथिका अधिकृतहरुलाई विभागीय सजाय गर्ने (
प्रचलित कानून बमोजिम हुनेमा बाहेक),
(ङ) राजपत्राङ्कित अधिकृतसरहका अधिकृतहरुको सजाय उपरको पुनरावेदन सुन्ने (प्रचलित कानून बमोजिम
हुनेमा बाहेक) ।
द्दढ। नेपाली सेनासम्बन्धी देहायका विषयहरु–
(क) नेपाली सेनाको गुरुयोजना, लोकतान्त्रिकरणको कार्ययोजना र तत्सम्बन्धी कार्यक्रमहरु,
(ख) प्रधान सेनापतिको नियुक्ति तथा राजीनामा स्वीकृत गर्ने,
(ग) नेपाली सेनाको परिचालन, नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन तथा त्यसको अनुमोदन गर्ने,
(घ) महासेनानी वा सोसरह र सोभन्दा माथिका अधिकृतहरुको नियुक्ति, सरुवा, बढुवा र ती पदहरुबाट
दिएको राजीनामा स्वीकृत गर्ने (प्रचलित कानून बमोजिम हुनेमा बाहेक),
(ङ) राजपत्राङ्कित अधिकृतसरहका अधिकृतहरुलाई अनिवार्य अवकाश लिन स्वीकृति दिने (उमेरको हदले हुनेमा
बाहेक),
(च) महासेनानी वा सोसरह र सोभन्दा माथिका अधिकृतहरुलाई विभागीय सजाय गर्ने (प्रचलित कानून
बमोजिम हुनेमा बाहेक),
(छ) राजपत्राङ्कित अधिकृतसरहका अधिकृतहरुको सजायउपरको पुनरावेदन सुन्ने (प्रचलित कानून बमोजिम
हुनेमा बाहेक),
(ज) शान्ति सेना वा अन्य कार्यमा सेना खटाउने ।
घण्। राष्ट्रिय अनुसन्धानसम्बन्धी देहायका विषयहरु–
(क) राष्ट्रिय अनुसन्धानको गुरुयोजना र तत्सम्बन्धी कार्यक्रमहरु,
(ख) अनुसन्धान निर्देशक वा सोभन्दा माथिका अधिकृतको नियुक्ति, सरुवा, बढुवा, ती पदहरुबाट दिएको
राजीनामा स्वीकृत गर्ने,
(ग) राजपत्राङ्कित अधिकृतसरहका अधिकृतहरुलाई अनिवार्य अवकाश लिन स्वीकृत दिने (उमेरको हदले हुनेमा
बाहेक),
(घ) अनुसन्धान निर्देशक वा सोसरह र सोभन्दा माथिका अधिकृतलाई विभागीय सजाय गर्ने (प्रचलित कानून
बमोजिम हुनेमा बाहेक),
(ङ) राजपत्राङ्कित अधिकृतसरहका अधिकृतहरुको सजाय उपरको पुनरावेदन सुन्ने (प्रचलित कानून बमोजिम
हुनेमा बाहेक) ।धधध।बिधअयmmष्ककष्यल।नयख।लउ
ज्ञद्द
घज्ञ। निजामती, सेना, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल तथा राष्ट्रिय अनुसन्धानतर्फका राजपत्राङ्कित स्थायी वा अस्थायी
पदहरुको सिर्जना गर्ने (साल बसाली दरवन्दीको म्याद थप बाहेक) ।
घद्द। निजामती सेवा तथा अन्य विभिन्न सेवा अन्तर्गतका सेवा, समूह र उप–समूह परिवर्तन गर्ने ।
घघ। सरकारी स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेका प्राधिकरण, संस्थान, परिषद्, बोर्ड, समिति कम्पनी, बैङ्क वा अन्य
सँगठित संस्था आदिको अध्यक्ष, महाप्रवन्धक वा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको नियुक्ति तथा अवकाश गर्ने ।
घद्ध। प्रचलित कानूनमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक पाँच लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम बेरुजू फछ्र्यौट गर्ने र तीन
लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम मिन्हा दिने ।
घछ। सरकारी वा सार्वजनिक जग्गा कसैलाई कुनै किसिमले …….. लिज पट्टामा दिने ……….
घट। विदेशी नागरिक, विदेशी संगठीत संस्था वा विदेशी राज्यलाई नेपालको अचल सम्पत्तिमा हक प्राप्त गर्ने ।
घठ। सार्वजनिक विदा निर्धारण गर्ने ।
घड। राष्ट्रसेवकको पारिश्रमिक तथा सुविधा निर्धारण गर्ने ।
घढ। नेपाल सरकारले कार्यान्वयन गर्ने विभिन्न कार्यक्रमको बजेट निकाशा गर्ने (सम्बन्धित मन्त्रालयको लागि
विनियोजन भएकोमा बाहेक) ।
द्धण्। विभिन्न व्यक्ति, संस्था वा मित्र राष्ट्रलाई दिने आर्थिक सहायता ।
द्धज्ञ। प्रचलित कानून बमोजिम नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय हुनुपर्ने अन्य विषय ।
द्धद्द। प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेश गर्न निर्देशन दिएको वा सम्बन्धित मन्त्रीले प्रधानमन्त्रीको अनुमति लिई
मन्त्रिपरिषद्मा पेश गर्न उचित ठह¥याएको विषय ।
द्धघ। मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा पेश गर्ने भनी मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको विषय ।
 चौथो संशोधनद्वारा थप ।
 चौथो संशोधनद्वारा झिकिएको ।