अनुसूची – ३

अनुसूची – ३

मन्त्रिपरिषद् समितिको कार्यक्षेत्र
(नियम ३१ सँग सम्बन्धित)
१. राजनैतिक समितिको कार्यक्षेत्र ः
ज्ञ। मुलुकको समग्र राजनीतिक स्थितिको समीक्षासम्बन्धी ।
द्द। शान्ति प्रबद्र्धन र द्वन्द्व व्यवस्थापनसम्बन्धी ।
घ। राजनीतिक कुरा समावेश भएका अन्य विषय ।
द्ध। नेपालको वैदेशिक सम्बन्ध तथा परराष्ट्र नीतिसम्बन्धी ।
छ। संयुक्त राष्ट्रसंघ तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रिय÷क्षेत्रीय संस्थासम्बन्धी ।
ट। शान्ति सुरक्षा तथा कानून र व्यवस्थासम्बन्धी ।
ठ। संविधानसभाको निर्वाचन तथा अन्य निर्वाचनसम्बन्धी ।
ड। सरकारमा संलग्न रहेका र सरकारलाई समर्थन गर्ने राजनैतिक दलको सहमति र समन्वय ।
ढ। मन्त्रिपरिषद्बाट तोकिएका अन्य विषयसम्बन्धी ।
२. प्रशासन समितिको कार्यक्षेत्र ः
ज्ञ। निजामती प्रशासनको नीति, गुरुयोजना तथा तत्सम्बन्धी कार्यक्रमसम्बन्धी ।
द्द। मन्त्रिपरिषद्बाट गरिने प्रशासनिक कार्यसम्बन्धी ।
घ। नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धानको नीति, गुरुयोजना तथा तत्सम्बन्धी
कार्यक्रमसम्बन्धी ।
द्ध। शासकीय सुधार (सार्वजनिक संस्थान समेत) सम्बन्धी ।
छ। गृह प्रशासन, रक्षासम्बन्धी (शान्ति सुरक्षासम्बन्धी नीतिगत विषय बाहेक) ।
ट। विकेन्द्रीकरण, स्थानीय विकास र स्थानीय स्वायत्त शासनसम्बन्धी ।
ठ। मन्त्रिपरिषद्बाट तोकिएका अन्य विषयहरुसम्बन्धी ।
३. सामाजिक समितिको कार्यक्षेत्र ः
ज्ञ। शिक्षा तथा खेलकूदसम्बन्धी
द्द। वन तथा भू–संरक्षणसम्बन्धी ।
घ। वातावरण, विज्ञान तथा प्रविधिसम्बन्धी ।
द्ध। संस्कृति संरक्षणसम्बन्धी ।
छ। स्वास्थ्य र जनसंख्या व्यवस्थापनसम्बन्धी ।
ट। महिला, बालबालिका, अपाङ्ग, अशक्त तथा बृद्धबृद्धाहरुको हक, हित र समाज कल्याणसम्बन्धी
ठ। सरकारी तथा गैर सरकारी सामाजिक संघ संस्थासम्बन्धी ।
ड। भूमि सुधार तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी ।
ढ। मन्त्रिपरिषद्बाट तोकिएका अन्य विषयहरुसम्बन्धी ।
४. आर्थिक तथा पूर्वाधार समितिको कार्यक्षेत्र ः
ज्ञ। समग्र आर्थिक विकास, अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन नीति, योजना एवं कार्यक्रमसम्बन्धी ।
द्द। बजार मूल्य, आपूर्ति तथा वितरणसम्बन्धी ।
घ। बजेट, राजस्व तथा स्रोत परिचालन र मौद्रिक तथा वित्तीय विषयसम्बन्धी ।
द्ध। उद्योग, वाणिज्य र आपूर्ति व्यवस्थासम्बन्धी ।
छ। वैदेशिक सहायता परिचालनसम्बन्धी ।
ट। आर्थिक दायित्व र फर–फारकसम्बन्धी ।
ठ। कृषि विकाससम्बन्धी ।
ड। विद्युत, ऊर्जा विकास तथा जलस्रोतसम्बन्धी ।
ढ। सडक तथा यातायात व्यवस्थासम्बन्धी ।
ज्ञण्। खानेपानी, भौतिक योजना तथा पूर्वाधार विकाससम्बन्धी ।