Skip to contentSkip to left sidebar Skip to footer

परिच्छेद–७ विद्यापरिषद्, शैक्षिक संस्था, अस्पताल तथा अन्य निकाय

१४. विद्यापरिषद्, सङ्काय तथा अनुसन्धान केन्द्र सम्बन्धी व्यवस्था :

(१) प्रतिष्ठानले विद्यापरिषद्, सङ्काय तथा अनुसन्धान केन्द्रको स्थापना गर्न सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम स्थापित विद्यापरिषद्, सङ्काय तथा अनुसन्धान केन्द्रको गठन तथा काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिएबमोजिम हुनेछ ।

१५. शैक्षिक संस्थाको स्थापना तथा सञ्चालन :

(१) प्रतिष्ठानले स्वास्थ्य विज्ञान सम्बन्धी विभिन्न विषयमा अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्ने उद्देश्यले आवश्यकता अनुसार शैक्षिक संस्थाको स्थापना गर्न सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम स्थापित शैक्षिक संस्थाको सञ्चालन तोकिएबमोजिम हुनेछ ।

१६. अस्पतालको स्थापना र सञ्चालन :

(१) प्रतिष्ठानले स्वास्थ्य क्षेत्रमा उच्चस्तरीय अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्न र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउनको लागि अस्पतालको स्थापना गर्नेछ ।

(२) यो ऐन प्रारम्भ हँुदाका बखत प्रचलित कानुनबमोजिम स्थापना भई सञ्चालन भइरहेको पाटन अस्पताल उपदफा (१) बमोजिम स्थापना भएको मानिनेछ ।

(३) अस्पतालको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन तोकिए बमोजिम हुनेछ ।

१७. अस्पताल व्यवस्थापन समिति :

(१) अस्पताललाई सुचारु रूपले सञ्चालन गर्न गराउनको लागि अस्पताल व्यवस्थापन समिति रहनेछ ।

(२) अस्पताल व्यवस्थापन समितिको गठन तथा काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिएबमोजिम हुनेछ ।