नेपाल फार्मेसी परिषद् ऐन, २०५७

नेपाल फार्मेसी परिषद् ऐन, २०५७

लालमोहर र प्रकाशन मिति

२०५७।१०।१८

संशोधन गर्ने ऐन                                                                                                              प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति

१. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६                                २०६६।१०।७
२. केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन, २०७४                २०७४।६।३०

३. नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५                २०७५।११।१९

२०५७ सालको ऐन नं. १४

…………

नेपाल फार्मेसी परिषद्को व्यवस्था गर्न बनेको ऐन

प्रस्तावना – फार्मेसी व्यवसायलाई व्यवस्थित तथा वैज्ञानिक ढङ्गले सञ्चालन गरी प्रभावकारी बनाउन नेपाल फार्मेसी परिषद्को व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले,

श्री ५ महाराजाधिराज वीरेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवको शासनकालको उनन्तीसौं वर्षमा संसदले यो ऐन बनाएकोछ ।