६. कार्यकारी निर्देशक

६. कार्यकारी निर्देशक

६. कार्यकारी निर्देशक

१) समितिको प्रशासकीय प्रमुखको रूपमा काम गर्न कम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, कूटनीति, आर्थिक कूटनीति, नेपालको परराष्ट्र नीति तथा मामिलामा विशेष योगदान दिएको र अनुभव हासिल गरेका व्यक्तिहरूमध्येबाट नेपाल सरकारले समितिको सिफारिसमा एकजना कार्यकारी निर्देशक नियुक्ति गर्नेछ ।
(२) कार्यकारी निर्देशकको पदावधि बढीमा दुई वर्षको हुनेछ र समितिको सिफारिसमा निजको एक अवधिको लागि पुनः नियुक्त हुन सक्नेछ ।
(३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि कार्यकारी निर्देशकको काम सन्तोष जनक नभएमा नेपाल सरकारले निजको पदावधि पूरा नहुँदै कार्यकारी निर्देशकको पदबाट हटाउन सक्नेछ । तर त्यसरी पदबाट हटाउनु अघि निजलाई सफाई पेश गर्ने मनासिब मौकाबाट
वञ्चित गरिने छैन ।
(४) कार्यकारी निर्देशकको पारिश्रमिक, सेवाका शर्त तथा सुविधाहरू तोकिएबमोजिम हुनेछ ।