परिच्छेद – ८ केन्द्रको स्थापना र काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी व्यवस्था

परिच्छेद – ८ केन्द्रको स्थापना र काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी व्यवस्था

३९. खनिज पदार्थ विकास केन्द्रको स्थापना :- खानी तथा खनिज पदार्थको स्रोतहरुको विकास गर्ने एवं खनिज कार्यमा सहयोग पु¥याउने सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नेपाल सरकारले एक खनिज पदार्थ विकास केन्द्रको स्थापना गर्न सक्नेछ ।

४०. केन्द्रको काम, कर्तव्य र अधिकार :- केन्द्रको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछः–

(क) राष्ट्रिय खनिज नीतिको तर्जुमा गर्ने ।
(ख) खनिज पदार्थको संरक्षण, सम्बद्र्धन र विकास गर्न आवश्यक कार्यक्रमहरु तयार गरी लागु गर्ने, गराउने ।
(ग) खनिज उद्योगमा आईपरेका समस्याहरुको निराकरण गर्न आवश्यक कार्य गर्ने ।
(घ) खनिज पदार्थ सम्बन्धी अन्य प्रवद्र्धनात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, गराउने ।
(ङ) अन्य आवश्यक कार्यहरु गर्ने ।

४१. केन्द्रले विशेष समिति गठन गर्न सक्नेः

(१) केन्द्रले खनिज पदार्थको विकास एवं प्रवद्र्धनसँग े सम्बन्धित कुनै निश्चित कार्य सञ्चालन गर्न आवश्यकता अनुसार विशेष समिति गठन गर्न सक्नेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम गठन हुने विशेष समितिको काम, कर्तव्य तथा अधिकार र कार्यविधि केन्द्रले तोकिदिए बमोजिम हुनेछ ।