अनुसूची–४ दस्तुर र धरौटी

अनुसूची–४ दस्तुर र धरौटी

 

(नियम ७ को उपनियम (१), नियम ९ को उपनियम (३), नियम १५ को उपनियम (१), नियम १७ को उपनियम (३), नियम ४२ को उपनियम (३), नियम ४९, नियम ५३क. को उपनियम (४) र (५) तथा नियम ५३ख. स“ग सम्बन्धित)