अनुसूची – ६ खोजतलास कार्यको प्रगति विवरण

अनुसूची – ६ खोजतलास कार्यको प्रगति विवरण

अनुसूची – ६
(नियम ९ को उपनियम (२), सँग सम्बन्धित)

१. अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिको नाम तथा ठेगाना :– … … … … … … … …

… … … … … … अनुमतिपत्र नम्बर … … … … खनिज पदार्थको नाम … … … … … … … प्रगति विवरण अवधि मिति … … … … … … देखि .. … … … … … … सम्म ।

२. खोजतलास कार्यको क्षेत्र रहेको जिल्ला :– … … … न.पा.÷गा.वि.स. … … वडा नं. … … स्थान … … … … … … … … … … ।
३. अन्वेषण क्षेत्रफल :– … … … … … … … … … … … ।
४. भौगर्भिक नक्सा :– … … … … … क्षेत्रफल … … … … … … … … स्केल … … … … ।
५. भू–रासायनिक (Geo-Chemical) अन्वेषण :–
१. स्ट्रिम सेडिमेण्ट स्याम्पलि·                                 तरिका                                 संख्या

२. स्वाईल (Soil) स्थाम्पलि
३. रक (Rock) स्थाम्पलि
४. … … … …
५. … … … …

६. भू–भौतिक (Geo-Physical) अन्वेषण :–
१) … … … …
२) … … … …

(ख) ब्लाष्टि(Blasting)
(ग) सर्पोट(Support system)
(घ) ……………………………….

२. नक्सा तथा स्केच
३. मेशिनरी तथा अन्य सामान

 

४. खानी वातावरण (Mining Environment)
(क) बत्ती (Light)
(ख) पानी (Water)
(ग) हावा (Ventilation)
(घ) सुरक्षा (Safety)

 

८. स्याम्पल परीक्षण आधिकारिक परीक्षण प्रमाण पेश गर्नु पर्ने :–

१) रासायनिक परीक्षण(Chemical Analysis)
२) मेटालर्जिकल परीक्षण (Metallurgical Analysis)
३) अन्य

९. ग्रेड तथा टनेज(Grade and Tonnage)
१०. अन्वेषण खर्च
११. बजार अध्ययन

निवेदकको,:

दस्तखत :
नाम :

मिति :