अनुसूची – ८ उत्खनन् कार्यको अनुमतिपत्र

अनुसूची – ८ उत्खनन् कार्यको अनुमतिपत्र

अनुसूची – ८
(नियम १५ को उपनियम (१) सँग सम्बन्धित)
नेपाल सरकार
उद्योग मन्त्रालय
खानी तथा भूगर्भ विभाग

…………………… अञ्चल …………………. जिल्ला …………………. न.पा.÷गा.वि.स. वडा नं……. बस्ने श्री …………………………………….. लाई खानी तथा खनिज पदार्थ ऐन, २०४२ तथा खानी तथा खनिज पदार्थ नियमावली, २०५६ बमोजिम निम्न लिखित क्षेत्र भित्र मिति …………….. देखि …………… सम्म ……………… खनिज पदार्थको उत्खनन् कार्य गर्न यो खानी उत्खनन् कार्यको अनुमतिपत्र प्रदान गरिएको छ ।

उत्खनन् कार्य गर्ने क्षेत्रको विवरण  …………………….. अञ्चल …………. जिल्ला ……………………… न.पा. ÷ गा.वि.स. स्थान ………….. टोपोसिट नम्बर ………………..निर्दिष्ट मूल चिन्हको भौगोलिक नियामक ……………… बाट पूर्व …………………… मिटर, पश्चिम ……………….. मिटर उत्तर ………….. मिटर दक्षिण……… मिटरको जम्मा ……… वर्ग कि.मि.

शाखा प्रमुखको,–                                               महानिर्देशकको,–
दस्तखतः                                                           दस्तखतः
नामः                                                                      नामः

 

अनुसूची–८क.
(नियम १७ को उपनियम (५) सँग सम्बन्धित)
नेपाल सरकार
उद्योग मन्त्रालय
खानी तथा भू–गर्भ विभाग
थप उत्खनन् कार्यको अनुमतिपत्र
………………….अञ्चल ………………….जिल्ला ………………….न.पा.÷गा.वि.स. वडा नं…….बस्ने श्री …………………………………….. लाई खानी तथा खनिज पदार्थ ऐन, २०४२ तथा खानी तथा खनिज पदार्थ नियमावली, २०५६ बमोजिम निम्न लिखित क्षेत्रभित्र मिति……………..देखि …………… सम्म……………… खनिज पदार्थको थप उत्खनन् कार्य गर्न अनुमतिपत्र प्रदान गरिएको छ ।
थप उत्खनन् कार्य गर्ने क्षेत्रको विवरण
………………….अञ्चल ………………………. जिल्ला ……………………… न.पा.÷गा.वि.स. स्थान ………………….टोपोसिट नम्बर………………..निर्दिष्ट मूल चिन्हको भौगोलिक नियामक ………………बाट पूर्व ……………………मिटर, पश्चिम………………..मिटर, उत्तर ………….. मिटर र दक्षिण……… मिटरको जम्मा ……… वर्ग किलोमिटर।
                                                                           महानिर्देशकको,–
                                                                           दस्तखतः
                                                                           नामः
                                                                           मितिः