अनुसूची – ९ खनिज पदार्थको वार्षिक उत्पादन प्रगति विवरण

अनुसूची – ९ खनिज पदार्थको वार्षिक उत्पादन प्रगति विवरण

अनुसूची – ९
(नियम १७ को उपनियम (२), सँग सम्बन्धित)

१. अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिको नाम र ठेगाना …………………………….. अनुमतिपत्र नम्बर ……………………. खनिज पदार्थको नाम :- …………………….. प्रगति विवरण अवधि (आर्थिक  वर्ष) …………………….. ।

२. खानी रहेको जिल्ला …………….. न.पा.÷गा.वि.स. …………………. वडा नं. ……… स्थान …………………………….. ।

३. खनिज विकास :-–

(क) विस्तृत सीमांकनात्मक ड्रिलिक्त तथा अन्वेषणात्मक उत्खनन् :-
(ख) विस्तुत प्राविधिक उत्खनन् तथा प्रशोधन सम्भाव्यता अध्ययन :-
(ग) विस्तृत बजार तथा आर्थिक सम्भाव्यता अध्ययन :-
(घ) अन्तिम सम्भाव्यता मूल्याङ्कन :-

४. खानी (उत्पादनात्मक) विकास :-–

(क) खानी उत्पादन परियोजना प्रबद्र्धन तथा कार्यान्वयन :-
(ख) नियमित खानी उद्योग सञ्चालन :-
(ग) खानी विकास कार्य योजना :-

५‍. उत्पादन विवरण