Skip to contentSkip to left sidebar Skip to footer

११. उपसमिति वा कार्यदल गठन गर्न सक्ने

११. उपसमिति वा कार्यदल गठन गर्न सक्ने

१) समितिले आफ्नो कार्य सुचारुरूपमा ेः

सम्पादन गर्नको लागि आवश्यकताअनुसार उपसमिति वा कार्यदल गठन गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम गठित उपसमिति वा कार्यदलको कार्यक्षेत्रगत सर्त तथा कार्यावधि त्यस्तो उपसमिति वा कार्यदल गठन गर्दाको बखत समितिले निर्धारण गरिदिए बमोजम हुनेछ ।

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published.