अनुसूची – १४ वार्षिक भू–बहाल

अनुसूची – १४ वार्षिक भू–बहाल

अनुसूची–१४
(नियम ४६ को उपनियम (१) सँग सम्बन्धित)
वार्षिक भू–बहाल
१. पहिलो वर्ष प्रति वर्ग किलोमिटर पाँच हजार रुपैयाँका दरले ।
२. दोस्रो वर्ष प्रति वर्ग किलोमिटर दश हजार रुपैयाँका दरले ।
३. तेस्रो वर्ष प्रति वर्ग किलोमिटर पन्ध्र हजार रुपैयाँका दरले ।
४. चौंथो वर्ष प्रति वर्ग किलोमिटर बीस हजार रुपैयाँका दरले ।
५. पाँचौं वर्ष प्रति वर्ग किलोमिटर पच्चीस हजार रुपैयाँका दरले ।
६. छैठौं वर्ष वा सोभन्दा पछि प्रति वर्ग किलोमिटर तीस हजार रुपैयाँका दरले ।
द्रष्टव्य :- खोजतलास चरणबाट उत्खनन् चरणमा जाँदा वर्षलाई निरन्तरता दिई भू–बहाल हिसाव गरिनेछ ।