सैनिक प्राड सेवा नियमावली, २०७४

सैनिक प्राड सेवा नियमावली, २०७४

नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित मिति

२०७४।११।१४

सशोधन
सैनिक प्राड सेवा (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०७६                                                  २०७६।१०।२०

सैनिक ऐन, २०६३ को दफा १४३ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले देहायका नियमहरु बनाएको छ ।