परिच्छेद–२ सैनिक प्राड सेवाको पदपूर्ति तथा नियुक्ति सम्बन्धी

परिच्छेद–२ सैनिक प्राड सेवाको पदपूर्ति तथा नियुक्ति सम्बन्धी

 

३. सैनिक प्राड सेवाः  सैनिक नियमावली बमोजिम एक सैनिक प्राड सेवा रहनेछ ।
४. सैनिक प्राड सेवामा रहने पदः सैनिक प्राड सेवामा देहाय बमोजिमका पद रहनेछन्ः–

(१) अधिकृततर्फः
(क) उपरथी
(ख) सहायक रथी
(ग) महासेनानीध
(घ) प्रमुख सेनानी
(ङ) सेनानी
(च) सहसेनानी
(छ)उप सेनानी

(२) पदिकतर्फः
(क) सुवेदार
(ख) जमदार

५. सैनिक प्राड सेवाको पदपूर्तिः

(१) सैनिक प्राड सेवाको देहायको पद देहाय बमोजिम पूर्ति गरिनेछः

(२) उपनियम (१) बमोजिम उपसेनानीपदको आन्तरिक प्रतियोगिताद्वारा पूर्ति गरिने पदमा सो पदको लागि आवश्यक शैक्षिक योग्यता पुगेका प्राड सेवाको पदिक पदमा दश वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका सुवेदार उम्मेदवार हुन सक्नेछन् ।

(३) उपनियम (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि खुल्ला प्रतियोगिताद्वारा पूर्ति हुने पदमध्ये पैंतालीस प्रतिशत पद छुट्याई सो प्रतिशतलाई शतप्रतिशत मानी देहाय बमोजिमका उम्मेदवार बीचमा मात्र छुट्टाछुट्टै प्रतिस्पर्धा गराई पदपूर्ति गरिनेछः–
(क) महिला – बीस प्रतिशत
(ख) आदिवासी/जनजाति – बत्तीस प्रतिशत
(ग) मधेशी – अठ्ठाइस प्रतिशत
(घ) दलित – पन्ध्र प्रतिशत
(ङ) पिछडिएको क्षेत्र – पाँच प्रतिशत

स्पष्टीकरणः

(१) यस उपनियमको प्रयोजनको लागि “महिला, आदिवासी/जनजाति, मधेशी, दलित” भन्नाले आर्थिक र सामाजिक रुपमा पछाडि परेका महिला, आदिवासी/जनजाति, मधेशी र दलित सम्झनु पर्छ ।

(२) खण्ड (ङ) को प्रयोेजनको लागि “पिछडिएको क्षेत्र” भन्नाले मनाङ, मुस्ताङ, अछाम, कालिकोट, जाजरकोट, जुम्ला, डोल्पा, बझाङ, बाजुरा, मुगु र हुम्ला जिल्ला सम्झनु पर्छ ।

(३) खण्ड (ख), (ग) वा (घ) बमोजिम उम्मेदवार हुने व्यक्तिले कुनै एक खण्डको समूहको उम्मेदवारको रुपमामात्र प्रतिस्पर्धा गर्न सक्नेछ ।
(४) यस उपनियम बमोजिम पदपूर्ति गर्ने प्रयोजनका लागि आर्थिक र सामाजिक रुपमा पछाडि परेका महिला, आदिवासी/जनजाति, मधेशी र दलितको विवरण नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोके बमोजिम हुनेछ ।
तर त्यसरी नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी नतोकेसम्मको लागि सम्पूर्ण महिला, आदिवासी/जनजाति, मधेशी र दलितलाई आर्थिक तथा सामाजिक रुपमा पछाडि परेको मानिनेछ ।

(५) यस उपनियम बमोजिम छुट्याइएका पदको लागि दरखास्त दिंदा देहायकाकागजात संलग्न गरेको हुनु पर्नेछः–

(क) आदिवासी/जनजातिका लागि नेपाल आदिवासी/जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानबाट आदिवासी/जनजाति भनी प्रमाणित भएको,
तर नेपाल आदिवासी/जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐनमा सूचिकृत भएको जातिभित्र एकभन्दा बढी थरहरु भएमा सम्बन्धित स्थानीय तहको प्रमुखको सिफारिसमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट सूचिकृत भएको जातिभित्रको थर भनी प्रमाणित गराई
दरखास्त साथ पेश गर्नु पर्नेछ ।

(ख) दलितको लागि राष्ट्रिय दलित आयोगबाट दलित भनी प्रमाणित भएको,  तर राष्ट्रिय दलित आयोगबाट सूचिकृत भएको जातिभित्र
एकभन्दा बढी थरहरु भएमा सम्बन्धित स्थानीय तहको प्रमुखको  सिफारिसमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट सूचिकृत भएको जातिभित्रको थर भनी प्रमाणित गराई दरखास्त साथ पेश गर्नु पर्नेछ।

(ग) मधेशीको लागि नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोके बमोजिमको संस्थाबाट मधेशी भनी प्रमाणित भएको,
तर नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी संस्था नतोकेसम्म  सम्बन्धित स्थानीय तहको प्रमुखको सिफारिसमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट मधेशी भनी प्रमाणित गराई दरखास्त साथ पेश गर्नु  पर्नेछ ।

(घ) पिछडिएको क्षेत्रका लागिस्पष्टीकरणको खण्ड (२) मा उल्लेख भएका जिल्लामा स्थायी बसोवास उल्लेख गरी सम्बन्धित जिल्लाबाट प्राप्त गरिएको नागरिकताको प्रमाणपत्र रसम्बन्धित गाउँपालिका वा नगरपालिकाबाट हाल सोही स्थानमा स्थायीबसोबास भएको भनी
प्रमाणित गरेको।

(४) उपनियम (३) बमोजिम प्रतिशत निर्धारण गर्दा एक प्रतिशत भन्दा कम घताङ्क (फ््याक्सन) आएमा त्यस्तो घताङ्कजुन समूहको हकमा घताङ्क आएको हो सो भन्दा लगत्तै पछिको समूहमा सर्दै जानेछ ।

(५) उपनियम (३) बमोजिम छुट्याइएको पदमा जुन वर्षको लागि विज्ञापन भएको हो सो वर्ष हुने विज्ञापनमा उपयुक्त उम्मेदवार उपलब्ध हुन नसकेमा वा आवश्यक सङ्ख्यामा उम्मेदवार उत्तीर्ण हुन नसकी पदपूर्ति हुन नसकेमा त्यस्तो पदसो वर्षको सोही विज्ञापनमा खुल्ला प्रतियोगिताद्वारा पूर्ति हुने पदमा समावेश गरी उम्मेदवार छनौट गर्नु पर्नेछ ।

६. योग्यताः

सैनिक प्राड सेवाको उपसेनानी र जमदार पदमा उम्मेदवार हुन आवश्यक पर्ने योग्यता अनुसूची–१ मा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ ।

७. पदपूर्ति समितिः

सैनिक प्राड सेवाको देहायको पदमा उम्मेदवार छनौट गरी नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्न देहाय बमोजिमको पदपूर्ति समिति रहनेछः–

(क) उपसेनानी पदको लागि,–

(१) लोक सेवा आयोगको अध्यक्ष वा निजले तोकेको सो आयोगको सदस्य –अध्यक्ष
(२) मन्त्रालयको सचिव –सदस्य
(३) कार्यरथी –सदस्य
(४) प्रधान सेनापतिले तोकेको प्रथम श्रेणीको प्राड अधिकृत –सदस्य
(५) निर्देशक, भर्ना छनौट निर्देशनालय –सदस्य–सचिव
(ख) जमदार पदको लागि,–
(१) निर्देशक, भर्ना छनौट निर्देशनालय –अध्यक्ष
(२) प्रतिनिधी (अधिकृत) लोक सेवा आयोग –सदस्य
(३) प्रतिनिधि (अधिकृत), मन्त्रालय –सदस्य
(४) प्रतिनिधि (अधिकृत), प्राड विवाक –सदस्य
(५) अधिकृत, भर्ना छनौट निर्देशनालय –सदस्य–सचिव

८. परीक्षाको किसिमः

(१) सैनिक प्राड सेवामा रिक्त रहेको उपसेनानी र जमदारपदमा पदपूर्तिको लागि उम्मेदवारको छनौट गर्न देहायको परीक्षा लिनुपर्नेछः–
(क) वियरिङ परीक्षा,
(ख) बि.एम.आई. र प्रारम्भिक स्वास्थ्य परीक्षण,
(ग) शारीरिक परीक्षा,
(घ) लिखित परीक्षा,
(ङ) प्रयोगात्मक परीक्षा,
(च) विस्तृत स्वास्थ्य परीक्षण,
(छ) अन्तर्वार्ता ।

(२) उपसेनानी पदको उम्मेदवारको लागि उपनियम (१) मा उल्लेख गरेका परीक्षाका अतिरिक्त गुणमापक परीक्षा (आइ.ओ, टि.ओ., जि.टि.ओ र बोर्ड कन्फ्रेन्स) समेत लिनुपर्नेछ ।

(३) सैनिक प्राड सेवामा रिक्त रहेका पदहरु स्थायी पूर्तिका लागि लिईने लिखित परीक्षा लोक सेवा आयोगले सञ्चालन गर्नेछ ।

९. पाठ्यक्रम निर्माण समितिः (१) सैनिक प्राड सेवामा खुल्ला तथा आन्तरिक प्रतियोगिताद्वारा पदपूर्ति गर्नको लागि आवश्यक पर्ने पाठ्यक्रम निर्माण तथा परिमार्जन गर्न देहाय बमोजिमको पाठ्यक्रम निर्माणसमिति रहनेछः–

(क) निर्देशक, भर्ना छनौट निर्देशनालय –अध्यक्ष
(ख) प्रमुख सेनानी वा सेनानी, सैनिक प्राड सेवा –सदस्य
(ग) प्रतिनिधि (अधिकृतस्तर), लोक सेवा आयोग –सदस्य
(घ) प्रतिनिधि (अधिकृतस्तर), मन्त्रालय –सदस्य
(ङ) प्रतिनिधि (अधिकृतस्तर),भर्ना छनौट निर्देशनालय –सदस्य–सचिव

(२) उपनियम (१) बमोजिमको समितिले निर्माण तथा परिमार्जन गरेको पाठ्यक्रम पदपूर्ति समितिबाट स्वीकृत भएपछि लागू हुनेछ ।

१०. नियुक्ति गर्ने अधिकारीः

पदपूर्ति समितिको सिफारिसमा सैनिक प्राड सेवाको उपसेनानीे पदमा मन्त्रालयले र जमदार पदमा कार्यरथीले नियुक्ति गर्नेछ ।

११. उमेरको हदःसैनिक प्राड सेवाको पदमा कार्यरत अधिकृतको उमेरको हद ऐनको अनुसूची–३ कोप्राविधिकतर्फकोअधिकृत सरह र पदिकको उमेरको हद देहाय बमोजिम हुनेछः–

(क) सुवेदार –बाउन्न वर्ष

(ख) जमदार –एकाउन्न वर्ष ।

१२. पदावधिः प्रमुख सेनानी देखि उपरथी सम्मका अधिकृतको पदावधि ऐनमा उल्लेख भएको प्राविधिकतर्फको अधिकृत सरह हुनेछ ।