परिच्छेद–३ बढुवा सम्बन्धी व्यवस्था

परिच्छेद–३ बढुवा सम्बन्धी व्यवस्था

 

१३. बढुवा हुन चाहिने योग्यताः

(१) सैनिक प्राड सेवाको अधिकृत तथा पदिक पदमा बढुवा हुन देहाय बमोजिमको योग्यता पूरा गरेको हुनु पर्नेछः–
(क) अनुसूची –२ बमोजिमकोतालिम पूरा गरेको,
(ख) कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा योग्य देखिएको,
(ग) नियम १५ बमोजिमको न्यूनतम सेवा अवधि पूरा भएको,
(घ) नियम १६ बमोजिमको शैक्षिक योग्यता भएको,
(ङ) शारीरिक तन्दुरुस्ती परीक्षा (बेसिक फीटनेस टेस्ट) उत्तीर्ण गरेको, तरकुनै सैनिक व्यक्ति कर्तब्य पालनाको सिलसिलामा घाइते भई यस खण्ड बमोजिमकोपरीक्षामा सहभागी हुन नसक्ने भए पनि सैनिक नियमावलीको नियम ३७ बमोजिम स्वास्थ्य वर्गीकरणमा योग्य ठहरिएमा निज सो प्रयोजनका लागियस नियमावली बमोजिम बढुवाको लागि योग्य हुनेछ ।
(च) बडी मास ईन्डेक्स (बी.एम.आई) र स्वास्थ्य वर्गीकरण (मेडिकल क्याटगोरी) मा योग्य ठहरिएको ।

(२) उपनियम (१) को खण्ड (क) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यो नियम प्रारम्भ भएको मितिले दुई वर्षसम्म प्राड पदिक वेसिक तालीम, प्राड अधिकृत वेसिक तालीम, प्राड एडभान्स तालीम वा मिड क्यारियर म्यानेजमेन्ट तालीम नलिएको सैनिक व्यक्ति बढुवाको लागि उम्मेदवार हुन सक्नेछ ।

१४. बढुवा गर्ने अधिकारीः बढुवा समितिको सिफारिसमा देहायको पदमा बढुवा गर्ने अधिकार देहायको अधिकारीलाई हुनेछः–

(क) महासेनानी देखि उपरथीसम्म –नेपाल सरकार
(ख) उपसेनानी देखि प्रमुख सेनानीसम्म –प्रधान सेनापति
(ग) सुवेदार –सेना प्राड विवाक ।

१५. बढुवाको लागि उम्मेदवार हुन चाहिने न्यूनतम सेवा अवधिः

(१) सैनिक प्राड सेवाका अधिकृत पदमा बढुवाको लागि उम्मेदवार हुन देहाय बमोजिमको न्यूनतम सेवा अवधि पुगेको र एक तहमुनी कार्यरत रहेको हुनु पर्नेछः–

बढुवा हुने पद अधिकृत सेवा अवधि
(क) सहसेनानी दुई वर्ष
(ख) सेनानी सात वर्ष
(ग) प्रमुख सेनानी तेह्र वर्ष
(घ) महासेनानी सत्र वर्ष
(ङ) सहायक रथी बीस वर्ष
(च) उपरथी एक्काइस वर्ष ।

 

 

दश जोड दुई वा सो सरह कानूनमा स्नातक

(३) सेनानी कानूनमा स्नातक
(४) प्रमुख सेनानी कानूनमा स्नातक
(५) महासेनानी कानूनमा स्नातकोत्तर
(६) सहायक रथी कानूनमा स्नातकोत्तर
(७) उपरथी कानूनमा स्नातकोत्तर ।
(२) उपनियम (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यो नियम प्रारम्भ हुँदाका बखत
सैनिक प्राड सेवाको प्रमुख सेनानी वा सोभन्दा माथिको पदमा कार्यरत अधिकृतको हकमा कानूनमा
स्नातकोत्तर नभए पनि यो नियमावली प्रारम्भ भएको मितिले चार वर्षसम्म त्यस्तो पदमा बढुवा हुन
बाधा पर्ने छैन ।

 

१७. बढुवा समितिः (१) देहायको पदमा बढुवाको लागि सिफारिस गर्न देहाय बमोजिमको बढुवा समिति रहनेछः–

(क) उपरथी पदको लागि,–

(१) प्रधान सेनापतिले तोकेको रथी –अध्यक्ष
(२) प्रधान सेनापतिले तोकेको विभागीय प्रमुख उपरथी दुई जना –सदस्य
(३) प्रधान सेनापतिले तोकेकोे कमाण्डमा रहेको उपरथी –सदस्य
(४) कार्यरथी –सदस्य–सचिव

(ख) महासेनानी र सहायक रथी पदको लागि,–

(१) प्रधान सेनापतिले तोकेको रथी –अध्यक्ष
(२) कार्यरथी –सदस्य
(३) सेना प्राड विवाक –सदस्य
(४) प्रधान सेनापतिले तोकेको उपरथी –सदस्य
(५) सैनिक सचिव –सदस्य–सचिव

(ग) सहसेनानी, सेनानी तथा प्रमुख सेनानीे पदको लागि,–
(१) प्रधान सेनापतिले तोकेको रथी –अध्यक्ष
(२) कार्यरथी –सदस्य
(३) प्रधान सेनापतिले तोकेको कमाण्डमा रहेको सहायक रथी –सदस्य

(४) प्रधानसेनापतिलेतोकेकोसेनाप्राडविवाककोसहायक रथी –सदस्य
(५) सैनिक सचिव –सदस्य–सचिव

(घ) सुवेदार पदको लागि,–

(१) सेना प्राड विवाकले तोकेको सहायक रथी वा महासेनानी –अध्यक्ष
(२) सेना प्राड विवाकले तोकेको अधिकृत –सदस्य
(३) सेना प्राड विवाकले तोकेको अधिकृत –सदस्य–सचिव
(२) अधिकृतको हकमा सैनिक सचिव विभाग र पदिकको हकमा सम्बन्धित कार्यालयबाट बढुवा हुन नियम १३ बमोजिमको योग्यता पूरा गरेको व्यहोरा लेखी आएपछि बढुवा समितिले यस नियमावलीको अधीनमा रही बढुवा सम्बन्धी कारबाही गर्नेछ ।

(३) बढुवा समितिका अध्यक्ष, सदस्य तथा सदस्य सचिवले बढुवा समितिको सदस्यको रुपमा काम गर्नुअघि अनुसूची–३बमोजिमको कबुलियतनामा गर्नुपर्नेछ ।

१८. बढुवाको लागि सम्भाव्य उम्मेदवार हुन नपाउनेः (१) यस नियमावलीमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै पनि अधिकृत वा पदिककर्मचारी देहायको अवधिभर बढुवाको लागि सम्भाव्य उम्मेदवार हुन सक्नेछैनः–

(क) निलम्बन भएकोमा निलम्बन भएको अवधिभर,
(ख) बढुवा रोक्का भएकोमा रोक्का भएको अवधिभर,
(ग) तल्लो पदमा घटुवा भएकोमा सो भएको मितिले एक वर्षसम्म,
(घ) बार्षिक कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन फाराममा (नेकिबदीको कलमी चित्र लेखिने महलमा) बढुवाको लागि अयोग्य भनी लेखिएको र त्यस्तो रायलाई अख्तियारी प्राप्त सैनिक अधिकारीबाट समर्थन गरेकोमा सो आर्थिक वर्ष सम्म,
(ङ) निजी प्रयासमा अध्ययन वा तालिमको लागि विदामा बसेकोमा सो अवधिभर,
(च) कुनै कसूरको सम्बन्धमा कोर्ट अफ ईन्क्वाइरीमा विचाराधिन रहेकोमा सो अवधिभर,
(छ) कुनै कसूरको छानविनको क्रममा रहेको अवस्थामा सो छानविन समाप्त नभएसम्म,
(ज) कुनै कसूरको सम्बन्धमा अदालतमा मुद्दा दायर भएकोमा अदालतबाट सफाई नपाएसम्म,
(झ) कुनै कसूरमा अदालतबाट सजाय भएकोमा सो सजाय भुक्तान नगरेसम्म ।

(२) देहायको अवस्थामा अधिकृत तथा पदिक कर्मचारी बढुवाको लागि सम्भाव्य उम्मेदवार हुन सक्ने छैनः–

(क) आर्थिक अनियमितता वा बहुविवाहको कसूरमा अदालतबाट कसूरदार ठहर भएमा,
(ख) मानव अधिकार र मानवीय कानूनको उल्लङ्घन हुने कार्य गरेको भनी अदालतबाट ठहर भएमा,
(ग) स्वास्थ्य वर्गीकरण एमइडिडिआइसिसिओएस–जी दुई भन्दा बढी भएमा ।

(३) उपनियम (२) को खण्ड (ग) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै अधिकृत वा पदिक कर्मचारीलाई तालिम वा आफ्नो पदीय कर्तब्य पालना गर्दाको अवस्थामाकुनै शारीरिक चोटपटक लागेमा र निजको स्वास्थ्य परीक्षण गराउँदा चोटपटक लागेको अङ्ग बाहेक निज शारीरिक तथा मानसिक रूपमा स्वस्थ रही आफ्नो पद अनुरुपको कार्य तथा सम्बन्धित तालिम गर्न सक्षम देखीमेडिकल बोर्डले निजलाईस्वास्थ्य वर्गीकरण एमइडिडिआइसिसिओएस–जी एक प्रदान गरेमा त्यस्तोअधिकृत वा पदिक कर्मचारी बढुवाको लागि सम्भाव्य उम्मेदवार हुन सक्नेछ ।

१९. स्थानीय, मानार्थ तथाविशेष बढुवाः स्थानीय,मानार्थ तथा विशेष बढुवा सम्बन्धी व्यवस्था सैनिक नियमावली बमोजिम हुनेछ ।

२०. कार्यवाहक बढुवाः (१) बढुवाको लागि सम्भाव्य उम्मेदवार भएका र अधिकृत पदमा देहाय बमोजिमको सेवा अवधि पूरा गरेका सहसेनानी देखि सहायक रथीसम्मका अधिकृतलाई एक तह माथिको पद रिक्त रहेको अवस्थामा बढुवा समितिको सिफारिसमा आवश्यकता अनुसारनियम १४ बमोजिमको अधिकारीले कार्यवाहक बढुवा गर्न सक्नेछः–

बढुवा हुने पद               अधिकृत सेवा अवधि

(क) उपरथी                    बीस वर्ष
(ख) सहायक रथी           उन्नाइस वर्ष
(ग) महासेनानी              सोह्र वर्ष
(घ) प्रमुख सेनानी          बाह्र वर्ष
(ङ) सेनानी                     छ वर्ष

(२) उपनियम (१) बमोजिम बढुवा गर्दा ज्येष्ठतालाई प्राथमिकता दिइनेछ ।
(३) उपनियम (१) बमोजिम कार्यवाहक बढुवा भएका अधिकृतले कार्यवाहक पाएको पदको तलब र दज्र्यानी चिन्ह लगाउन पाउनेछ ।तर सो कार्यबाहक अवधि पदावधिमा गणना हुने छैन ।
(४) कार्यवाहक बढुवा हुने अधिकृतले कार्यवाहक अवधिभरको तलब वृद्धी (ग्रेड) पाउने छैन ।