परिच्छेद –४ विविध

परिच्छेद –४ विविध

 

२१. सरुवा नगरिनेः सैनिक प्राड सेवाकोे अधिकृतलाई अर्को सेवा वासमूहको कुनै पदमा सरुवा गरिने छैन ।

२२. अधिकृतले प्रयोग गर्ने पोशाकः अदालतमा प्राड विवाकबाट बहस पैरवीको लागि उपस्थित हुने अधिकृत तथा इजलास अधिकृतको रुपमा खटिने अधिकृतले नं.१ पोशाक प्रयोग गर्नु पर्नेछ ।

२३. सैनिक नियमावली बमोजिम हुनेः यस नियमावलीमा लेखिएको कुरामा यसै नियमावली बमोजिम र अन्य कुराको हकमा सैनिक सेवा नियमावली बमोजिम हुनेछ ।

२४. खारेजी र बचाउः (१) सेना प्राड विवाक (भर्ना, बढुवा र सेवा शर्त) नियमहरु, २०२९ खारेज गरिएको छ ।

(२) सेना प्राड विवाक (भर्ना, बढुवा र सेवा शर्त) नियमहरु, २०२९ बमोजिम भए गरेका काम कारबाहीहरु यसै नियमावली बमोजिम भए गरेको मानिनेछ ।