२२. विष्फोटक पदार्थको प्रयोग

२२. विष्फोटक पदार्थको प्रयोग

खनिज कार्यको लागि चाहिने विष्फोटक पदार्थहरु अनुमति प्राप्त व्यक्तिले नेपाल सरकारले समय समयमा निर्णय गरेबमोजिमको शर्त तथा प्रचलित कानूनको अधीनमा रही पैठारी, संचय, वसार–पसार र प्रयोग गर्न सक्नेछ ।