अनुसूची –२ सैनिक प्राड सेवाका अधिकृत तथा पदिकको बढुवाको लागि आवश्यक पर्ने तालिम

अनुसूची –२ सैनिक प्राड सेवाका अधिकृत तथा पदिकको बढुवाको लागि आवश्यक पर्ने तालिम

अनुसूची –२
(नियम १३को खण्ड (क) सँग सम्बन्धित)

सैनिक प्राड सेवाका अधिकृत तथा पदिकको बढुवाको लागि आवश्यक पर्ने तालिम

क्र.सं.                                             बढुवा हुने पद                                       बढुवाको लागि आवश्यक तालिम
(क)                                                 सुवेदार                                                 प्राविधिक आधार तालिम प्राड पदिक वेशिक तालिम

(ख)                                          सहसेनानी                                                              प्राविधिक अधिकृत आधार

(ग)                                           सेनानी                                                                 (क) प्राड अधिकृत वेशिक तालिम
(ख) गुल्मपति तथा स्टाफ तालिम

(घ)                                        प्रमुख सेनानी                                                           प्राड एड्भान्स तालिम

(ङ)                                         महासेनानी

(च)                                     सहायक रथी                                                       हाइयर कमाण्ड तथा म्यानेजमेण्ट तालिम