अनुसूची –३ कबुलियतनामा

अनुसूची –३ कबुलियतनामा

अनुसूची –३
(नियम १७ को उपनियम (३) सँग सम्बन्धित)

……………………….. को सूचना वा पत्र बमोजिम …………………… पदमा बढुवाको लागि सम्भाव्य उम्मेदवार रहेका कुनै पनि उम्मेदवार मेरो नजिकको नातेदार पर्दैन । बढुवा समितिको काम कारवाही गर्दा मैले प्रचलित कानूनको अधीनमा रही गर्नेछु भनी यो कबुलियतनामा गर्दछु ।

कबुलियत गर्नेको,—
नामः
दस्तखतः
पदः
मितिः