१७. नेपाल सरकारसँग सम्पर्कः

१७. नेपाल सरकारसँग सम्पर्कः

१७. नेपाल सरकारसँग सम्पर्क

समितिले नेपाल सरकारसँग सम्पर्क राख्दा परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत राख्नु पर्नेछ ।