१८. नियमहरू बनाउने अधिकार

१८. नियमहरू बनाउने अधिकार

१८. नियमहरू बनाउने अधिकार

समितिले यस आदेशको उद्देश्य पूर्तिका लागि आवश्यक नियमहरू बनाउन सक्नेछ र त्यस्ता नियमहरू नेपाल सरकारबाट स्वीकृत भएपछि लागू हुनेछन् ।