२४. खनिज पदार्थ विकास केन्द्र

२४. खनिज पदार्थ विकास केन्द्र

(१) खानी तथा खनिज स्रोतहरुको विकास गर्न एवं खनिज कार्यमा सहयोग पुर्याउन नेपाल सरकारले खनिज पदार्थ प्रबद्र्धन कार्यक्रम संचालन गर्न सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको कार्यक्रम संचालन गर्नको लागि नेपाल सरकारले खनिज पदार्थ विकास केन्द्र स्थापना गर्न सक्नेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोजिम स्थापित खनिज पदार्थ विकास केन्द्रको काम, कर्तव्य र अधिकार एवं कार्यविधि तोकिएबमोजिम हुनेछ ।