२९. खारेजी र बचाउ

२९. खारेजी र बचाउ

(१) नेपाल खानी ऐन, २०२३ खारेज गरिएको छ ।
(२) नेपाल खानी ऐन, २०२३ अन्तर्गत दिइएको खनिज पदार्थसम्बन्धी अनुमति तथा तत्सम्बन्धी भएको काम कारवाहीलाई यसै ऐन अन्तर्गत दिइएको वा भएको मानिनेछ ।