८. मञ्जुरीनामाको ढाँचा

८. मञ्जुरीनामाको ढाँचा

देहाय बमोजिमको मञ्जुरीनामाको ढाँचा देहाय बमोजिमको हुनेछः–

(क) दफा १५ को उपदफा (१) को खण्ड (ख) को प्रयोजनको लागि अनुसूची–१३ बमोजिमको,

(ख) ऐनको दफा १६ को उपदफा (१) को खण्ड (ख) को प्रयोजनको लागि अनुसूची– १४ बमोजिमको,

(ग) खण्ड (ख) बमोजिम मञ्जुरीनामा दिने दाताको मृत्यु पश्चात् निजको शरीरबाट मृगौला झिक्न निजको नजिकको नातेदारले दिने मञ्जुरीनामा अनुसूची–१५ बमोजिमको,

(घ) दफा १९ को उपदफा (१) को प्रयोजनको लागि अनुसूची–१६ बमोजिमको ।