Skip to contentSkip to left sidebar Skip to footer

पशुपति क्षेत्र विकास कोष ऐन, २०४४

लालमोहर र प्रकाशन मिति     -२०४४।४।२९
संशोधन गर्ने ऐन
१. पशुपति क्षेत्र विकास कोष (पहिलो संशोधन) ऐन, २०४९     -२०५०।५।७
२. खेलकुद तथा संस्कृति सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०५३     -२०५३।९।३
३. केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६३     -२०६३।६।२८
४. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६       -२०६६।१०।७
५. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२      -२०७२।११।१३
२०४४ सालको ऐन नं. ५
…………..
पशुपति क्षेत्र विकास कोषको व्यवस्था गर्न बनेको ऐन
प्रस्तावना : श्री पशुपतिनाथ क्षेत्रको सुरक्षा, सम्भार र विकास गर्न तथा सर्वसाधारण जनताको सदाचार र सुविधा कायम राख्न पशुपति क्षेत्र विकास कोष सम्बन्धी व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले,
श्री ५ महाराजाधिराज वीरेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवबाट राष्ट्रिय पञ्चायतको सल्लाह र सम्मतिले यो ऐन बनाइबक्सेको छ ।