१३. अनुसूची संशोधन गर्ने अधिकार

१३. अनुसूची संशोधन गर्ने अधिकार

नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी यस नियमावलीको अनुसूचीमा आवश्यकता अनुसार थपघट वा हेरफेर गर्न सक्नेछ ।