Skip to contentSkip to left sidebar Skip to footer

३. कोषको स्थापना :

३.१ पशुपति क्षेत्रको विकासको लागि पशुपति क्षेत्र विकास कोष नामको एक कोष स्थापना हुनेछ ।
३.२ कोषको कार्यालय काठमाडौंमा हुनेछ ।