Skip to contentSkip to left sidebar Skip to footer

१५. कार्य सञ्चालन विधि :

परिषद्को आन्तरिक कार्य सञ्चालन विधि तथा ……..उपदफा १०.१.६ अन्तर्गत गठित विभिन्न समिति तथा उप–समितिहरूको बैठक सम्बन्धी कार्यविधि र आन्तरिक कार्य सनचालन विधि परिषद्ले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।