परिच्छेद –१ प्रारम्भिक

परिच्छेद –१ प्रारम्भिक

१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भः

(१) यस ऐनको नाम “वी.पी. कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन, २०४९” रहेकोछ ।

(२) योऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ ।

२. परिभाषाः विषय वा प्रसंगले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,–

(क) “प्रतिष्ठान” भन्नाले दफा ३ बमोजिम स्थापना भएको वी.पी. कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्झनु पर्छ ।

(ख) “परिषद्” भन्नाले दफा ७ बमोजिम गठित संचालक परिषद् (गभर्निङ्ग काउन्सिल) सम्झनु पर्छ ।

(ख१) “कुलपति” भन्नाले दफा ११ बमोजिमको कुलपति सम्झनु पर्छ ।

(ख२) “सहकुलपति” भन्नाले दफा ११क. बमोजिमको सहकुलपति सम्झनु पर्छ ।

(ग) “उपकुलपति” भन्नाले दफा ११ख. बमेजिम नियुक्त उपकुलपति सम्झनु पर्छ ।

(ग१) “शिक्षाध्यक्ष, रजिष्ट्रार र अस्पताल निर्देशक” भन्नाले दफा ११ग. बमोजिम नियुक्त शिक्षाध्यक्ष, रजिष्ट्रार र अस्पताल निर्देशक सम्झनु पर्छ ।

(घ) “तोकिएको” वा “तोकिएबमोजिम” भन्नाले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा तोकिएको वा तोकिएबमोजिम सम्झनु पर्छ ।