नयाँ नेपाल निर्माण कोष (सञ्चालन) नियमावली, २०६८

नयाँ नेपाल निर्माण कोष (सञ्चालन) नियमावली, २०६८

नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित मिति
२०६९।१।१८
प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) ऐन, २०१३ को दफा २ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले देहायका नियमहरु बनाउको छ ।