परिच्छेद –३ सञ्चालक परिषद् र कार्यकारिणी समितिको गठन तथा काम, कर्तव्य र अधिकार

परिच्छेद –३ सञ्चालक परिषद् र कार्यकारिणी समितिको गठन तथा काम, कर्तव्य र अधिकार

७. सञ्चालक परिषद्को गठनः (१) प्रतिष्ठानको तर्फबाट गर्नु पर्ने कार्यहरू गर्न देहाय बमोजिमका सदस्यहरू भएको संचालक परिषद् गठन हुनेछः–

(क) सहकुलपति –अध्यक्ष

(ख) … …. …

(ग) . … …

(घ) सदस्य, राष्ट्रिय योजना आयोग (स्वास्थ्य क्षेत्र हेर्ने) –सदस्य

(ङ) प्रतिष्ठानको भूतपूर्व उपकुलपतिहरूमध्येबाट नेपाल सरकारले मनोनित गरेको एकजना–सदस्य

(च) विश्वविद्यालयका उपकुलपतिहरू मध्येबाट कार्यकारिणी समितिको सिफारिसमा नेपाल सरकारले मनोनित गरेकाबढीमा दुई जन –सदस्य

(छ) उपकुलपति, नेपाल  विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान –सदस्य

(ज)   सचिव, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय    –सदस्य

(झ)    सचिव, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय -सदस्य

(ञ) सचिव, अर्थ मन्त्रालय –सदस्य

(ट) डीन,चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान (त्रिभुवन विश्वविद्यालय) –सदस्य

(ठ) अध्यक्ष, नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद् –सदस्य

(ड) अध्यक्ष, नेपाल मेडिकल काउन्सिल –सदस्य

(ढ) स्वास्थ्य वैज्ञानिकहरूमध्येबाट कार्यकारिणी समितिको सिफारिसमा नेपाल सरकारले मनोनित गरेका दुईजना –सदस्य

(ण) प्रमुख, धरान नगरपालिका –सदस्य

(त) शिक्षाध्यक्ष –सदस्य

(थ) रजिष्ट्रार –सदस्य

(द) अस्पताल निर्देशक –सदस्य

(ध) प्रतिष्ठानका शिक्षकहरूमध्येबाट उपकुलपतिको सिफारिसमा सहकुलपतिले मनोनित गरेका दुईजना –सदस्य

(न) प्रतिष्ठित विद्वान, समाजसेवी, उद्योगपति तथा व्यापारी मध्येबाट कार्यकारिणी समितिको सिफारिसमा सहकुलपतिले मनोनित गरेका बढीमा दुईजना –सदस्य

(प) उपकुलपति –सदस्य–सचिव

(२) उपदफा (१) बमोजिमका सदस्यहरू मध्ये पदेन सदस्यहरू बाहेक मनोनित सदस्यहरूको पदावधि चार वर्षको हुनेछ ।

८. परिषद्को बैठक र निर्णयः (१) परिषद्को बैठक कम्तिमा वर्षको दुई पटक बस्नेछ ।

(२) परिषद्को बैठकको अध्यक्षता परिषद्को अध्यक्षले गर्नेछ र निजको अनुपस्थितिमा बैठकमा उपस्थित सदस्यहरूले आपू मध्येबाट छानेको सदस्यले बैठकको
अध्यक्षता गर्नेछ ।

(३) परिषद्को कूल सदस्य संख्याको पचास प्रतिशत सदस्यहरू उपस्थित भएमा बैठकको लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिनेछ ।

(४) बहुमतको निर्णय बैठकको निर्णय हुनेछ । बैठकमा बहुमत कायम हुन नसकेमा अध्यक्षले निर्णायक मत दिन सक्नेछ ।

(५) बैठकको निर्णय परिषद्को सदस्य–सचिवबाट प्रमाणित गरिनेछ ।

(६) बैठकको अन्य कार्यविधि परिषद्आफैंले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।

९. परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकारः (१) यस ऐनमा अन्यत्र लेखिएको कामको अतिरिक्त परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछः–

(क) प्रतिष्ठानबाट सञ्चालन गरिने प्रशिक्षण तथा अनुसन्धान कार्यक्रम सम्बन्धी नीति निर्धारण गर्ने ।

(ख) प्रतिष्ठानको नियम बनाउने ।

(ग) प्रतिष्ठानको योजना तथा कार्यक्रमहरू स्वीकृत गर्ने ।

(घ) प्रतिष्ठानको वार्षिक तथा कार्यक्रमको प्रगति सम्बन्धी समीक्षा एवं मूल्यांकन गर्ने र वार्षिक बजेट स्वीकृत गर्ने ।

(ङ) तोकिए बमोजिमका अन्य कामहरू गर्ने ।

(२) परिषद्ले यस ऐन बमोजिम आपूmले गर्नु पर्ने कुनै काम गर्नको लागि आवश्यकता अनुसार समिति र उपसमिति गठन गर्न सक्नेछ ।

(३) उपदफा (२) बमोजिम गठित समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा कार्यविधि परिषद्ले तोके बमोजिम हुनेछ ।

१०. कार्यकारिणी समितिको गठन तथा काम, कर्तव्य र अधिकारः

(१) प्रतिष्ठानको कार्यकारिणी निकायको रूपमा काम गर्न देहाय बमोजिमका सदस्यहरू रहेको कार्यकारिणी समिति रहनेछः–

(क) उपकुलपति –अध्यक्ष

(ख) शिक्षाध्यक्ष –सदस्य

        (ग) प्रतिनिधि, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय    –सदस्य

(घ) अस्पताल निर्देशक –सदस्य

(ङ) प्रतिष्ठानका विभागीय प्रमुखहरू मध्येबाट उपकुलपतिको सिफारिसमा सहकुलपतिले मनोनित गरेका दुईजना –सदस्य

(च) रजिष्ट्रार –सदस्य–सचिव

(२) उपदफा (१) को खण्ड (ङ) बमोजिमका सदस्यहरूको पदावधि दुई वर्षको हुनेछ ।

(३) कार्यकारिणी समितिको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिए बमोजिम हुनेछ ।